VISUAL SELECTION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 METRIC HEAVY DUTY LEVELERS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slant Base Socket

Slant Base Stud

Low Profile Socket

Low Profile Stud

IL60 Toggle Pads
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 METRIC MEDIUM DUTY LEVELERS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nylon Swivel Socket

Nylon Swivel Stud

Threaded Tube Ends

Poly Swivel Socket

Poly Swivel Stud
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poly Fixed Stud

Knob Style Stud

Knob Style Socket
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 METRIC LIGHT DUTY LEVELERS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL9-12 Glides

IL13 Glides

IL15 Glides

IL15A Sliders

IL16-18 Glides
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 ROW - 2: THREADED GLIDES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL16A Glides

IL32

IL39

IL40

IL43
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 ROW - 3: THREADED GLIDES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX